top of page
Juridiskie Pakalpojumi

Vīza attālinātā darba veicējiem (Digital Nomad Visa)

 

Ja Jūs esat pašnodarbinātais vai darba attiecībās ar darba devēju, kas reģistrēts Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (OECD) dalībvalstī, Jūs veicat darbu attālināti un Jūsu ikmeneša bruto ienākumi no šādas darbības pēdējo sešu mēnešu laikā sastāda ne mazāk kā 3193 eiro, tad Jums ir tiesības pretendēt uz attālinātās darba vīzas saņemšanu. Ar vīzu attālinātā darba veicējiem Jūs varat dzīvot Latvijā neatkarīgi no tā, kur atrodas Jūsu klients vai darba devējs. 

 

Ilgtermiņa vīza var tikt izsniegta uz vienu gadu un pēc tam vēl uz vienu gadu. Kad iztecēs šo divu gadu termiņš, sešus mēnešus nevar pretendēt uz jaunas ilgtermiņa vīzas saņemšanu uz tāda paša pamata, taču Jūs varat lūgt termiņuzturēšanās atļauju uz kāda no zemāk norādītajiem pamatiem.

 

Vīza darbiniekam

 

Darba līgums, kas ir noslēgts ar darba devēju Latvijā dod Jums tiesības pretendēt uz ilgtermiņa vīzu, pie nosacījuma, ka Jūsu darba alga sastāda ne mazāk kā 1373 eiro un Jums ir trīs gadu pieredze vai izglītība tajā sfērā, kurā Jūs plānojat strādāt. Latviešu valodas zināšanas tiek prasītas tikai tajā gadījumā, ja darba pienākumu izpildes laikā Jūs komunicēsiet ar patērētājiem, kas dzīvo Latvijā. Vairumā gadījumos ārzemnieki tiek nodarbināti amatos, kuros netiek prasītas latviešu valodas zināšanas.   

 

Vīza tiek izsniegta uz termiņu līdz vienam gadam un var tikt pieprasīta atkārtoti pēc šā termiņa iztecēšanas.

 

Uzturēšanās atļauja darbiniekam

 

Darba līgums, kas ir noslēgts ar darba devēju Latvijā dod Jums tiesības pretendēt uz termiņuzturēšanās atļauju, pie nosacījuma, ja Jūsu darba alga sastāda ne mazāk kā 1373 eiro un Jums ir trīs gadu pieredze vai izglītība tajā sfērā, kurā Jūs plānojat strādāt. Latviešu valodas zināšanas tiek prasītas tikai tajā gadījumā, ja darba pienākumu izpildes laikā Jūs komunicēsiet ar patērētājiem, kas dzīvo Latvijā. Vairumā gadījumos ārzemnieki tiek nodarbināti amatos, kuros netiek prasītas latviešu valodas zināšanas.   

 

Uzturēšanās atļauja tiek izsniegta uz termiņu līdz pieciem gadiem un var tikt pieprasīta atkārtoti pēc šā termiņa iztecēšanas.

Uzturēšanās atļauja augsti kvalificētam speciālistam

 

Ja Jūs esat augsti kvalificēts speciālists informācijas tehnoloģiju, dabaszinātņu, ražošanas organizācijas kontroles, biznesa vadības, būvniecības, elektrotehnikas, finanšu, tirdzniecības, gaisa kuģu vai kuģu vadības un apkopes jomā, kā arī citās jomās (specialitāšu saraksts ir diezgan plašs), tad darba līguma noslēgšana ar darba devēju Latvijā dod Jums tiesības pretendēt uz Eiropas Savienības Zilo karti. Šādā gadījumā, lai iegūtu Eiropas Savienības Zilo karti, Jūsu bruto darba algai ir jābūt vismaz 1648 – 2060 eiro mēnesī atkarībā no specialitātes, kā arī jābūt piecu gadu darba pieredzei vai specializētai izglītībai tajā sfērā, kurā plānojat strādāt.

 

Latviešu valodas zināšanas tiek prasītas tikai tajā gadījumā, ja darba pienākumu izpildes laikā Jūs komunicēsiet ar patērētājiem, kas dzīvo Latvijā. Vairumā gadījumos ārzemnieki tiek nodarbināti amatos, kuros netiek prasītas latviešu valodas zināšanas.   

 

Eiropas Savienības Zilā karte tiek izsniegta uz laiku līdz pieciem gadiem un pēc termiņa beigām to var pieprasīt atkārtoti.

 

Eiropas Savienības Zilajai kartei ir vairākas priekšrocības, salīdzinot ar uzturēšanās atļauju, pamatojoties uz vienkāršu nodarbinātību, no kurām galvenā ir iespēja trīs mēnešus saņemt bezdarbnieka pabalstu darba zaudēšanas gadījumā, kā arī meklēt jaunu darbu bez riska, ka tiks atcelts Jūsu statuss valstī.

 

Uzturēšanās atļauja vadītājam

 

Jūs varat pretendēt uz termiņuzturēšanās atļauju, ja strādājat par vadītāju, padomes locekli, komercpilnvarnieku (prokūristu) Latvijā reģistrētā komercsabiedrībā, esat ārvalstu komersanta filiāles vadītājs, esat iestājies komandītsabiedrībā vai personālsabiedrībā. Šādā gadījumā Jūsu bruto darba algai ir jābūt vismaz 2746 eiro mēnesī. Vadītājam nav nepieciešamas latviešu valodas zināšanas, izņemot gadījumus, kad vadītājs uzņēmuma vārdā apkalpo patērētājus, kas dzīvo Latvijā.

 

Vadītājam ir tiesības saņemt uzturēšanās atļauju uz laiku līdz pieciem gadiem, kā arī pieprasīt termiņuzturēšanās atļauju atkārtoti pēc šā termiņa iztecēšanas.

 

Uzturēšanās atļauja par investīcijām nekustamajā īpašumā

 

Ja iegādāsieties nekustamo īpašumu Latvijā, kura vērtība ir vismaz 250000 eiro, tad Jums ir tiesības saņemt termiņuzturēšanās atļauju pamatojoties uz ieguldījumu nekustamajā īpašumā. Lai saņemtu šādu uzturēšanās atļauju, ir nepieciešams, lai darījums par nekustamā īpašuma iegādi atbilstu vairākiem kritērijiem, no kuriem galvenie ir: (a) bezskaidras naudas norēķins par pirkumu, kas ir apliecināts ar jebkurā valstī izdotu bankas apliecinājumu; (b) nekustamā īpašuma sastāvā nav lauksaimniecībā izmantojamā zeme vai mežs; (c) pārdevējam ir jābūt Latvijas pilsonim vai spēkā esošai reģistrācijai kādā no Eiropas Savienības dalībvalstīm, vai arī tiesībām uzturēties Latvijā.

 

Iegūstot šādu uzturēšanās atļauju, ir jāpierāda, ka ir pietiekami iztikas līdzekļi dzīvošanai Latvijā vismaz 1860 eiro apmērā mēnesī vai 22320 eiro gadā un apmaksāt vienreizēju valsts nodevu 5% apmērā no nekustamā īpašuma vērtības.   

 

Uzturēšanās atļauja dod Jums tiesības strādāt pēc saviem ieskatiem.

 

Uzturēšanās atļauju izsniedz uz laiku līdz pieciem gadiem, un pēc termiņa beigām to var pieprasīt atkārtoti, samaksājot nodevu par atkārtotas uzturēšanās atļaujas izsniegšanu 5000 eiro apmērā.

 

Uzturēšanās atļauja par ieguldījumiem uzņēmējdarbībā

 

Jums ir tiesības pretendēt uz termiņuzturēšanās atļauju Latvijā, ieguldot kapitālsabiedrībā (komerctiesībās paredzēti divi kapitālsabiedrību veidi: SIA vai AS) vismaz 50000 eiro. Turklāt šādu iemaksu var veikt gan jau reģistrētā, gan jaundibinātā kapitālsabiedrībā. Saņemot šādu uzturēšanās atļauju, Jums jāsamaksā vienreizēja valsts nodeva 10000 eiro apmērā.

 

Uzturēšanās atļauja dod Jums tiesības strādāt pēc saviem ieskatiem.

 

Uzturēšanās atļauju izsniedz uz laiku līdz pieciem gadiem, un pēc termiņa beigām to var pieprasīt atkārtoti, samaksājot nodevu par atkārtotas uzturēšanās atļaujas izsniegšanu 5000 eiro apmērā.

 

Uzturēšanās atļauja par subordinēto ieguldījumu bankā

 

Jums ir tiesības pretendēt uz termiņuzturēšanās atļauju Latvijā, noslēdzot subordinētā aizdevuma līgumu jebkurā Latvijas kredītiestādē par summu, kas nav mazāka par 280000 eiro un ar termiņu, kas nav mazāks par 5 gadiem. Parasti, sniedzot subordinēto aizdevumu bankai, procentu likmes ir ievērojami augstākas salīdzinājumā ar citiem ieguldījumu veidiem. Bez šaubām, subordinētā aizdevuma summa tiek atgriezta pēc līguma termiņa beigām. Saņemot šādu uzturēšanās atļauju, Jums jāsamaksā vienreizēja valsts nodeva 25000 eiro apmērā. 

 

Uzturēšanās atļauja dod Jums tiesības strādāt pēc saviem ieskatiem.

 

Uzturēšanās atļauju izsniedz uz laiku līdz pieciem gadiem, un pēc termiņa beigām to var pieprasīt atkārtoti, samaksājot nodevu par atkārtotas uzturēšanās atļaujas izsniegšanu 5000 eiro apmērā.

Uzturēšanās atļauja par valsts obligācijām

 

Pieteikums 250000 eiro bezprocentu valsts obligāciju iegādei dod Jums tiesības pretendēt uz termiņuzturēšanās atļauju, pie nosacījuma, ja Jūsu pieteikums tiks apmierināts. Valsts bezprocentu obligācijas tiek dzēstas, bet to nominālvērtība tiek atmaksāta pēc trim mēnešiem no uzturēšanās atļaujas termiņa beigām. Saņemot šādu uzturēšanās atļauju, jāmaksā vienreizēja nodeva 38000 eiro apmērā.

 

Uzturēšanās atļauja dod Jums tiesības strādāt pēc saviem ieskatiem.

 

Uzturēšanās atļauju izsniedz uz laiku līdz pieciem gadiem, un pēc termiņa beigām to var pieprasīt atkārtoti.

 

Uzturēšanās atļauja start-up uzņēmējiem

 

Latvija piedāvā termiņuzturēšanās atļaujas start-up uzņēmumu – uzņēmumu ar augstu izaugsmes potenciālu un mērogojamu biznesa modeli, dibinātājiem. Lai saņemtu uzturēšanās atļauju, Jums jāapraksta sava biznesa ideja un biznesa attīstības pasākumu plāns tuvākajiem trīs gadiem. 12 mēnešu laikā pēc termiņuzturēšanās atļaujas saņemšanas Jums būs jāapliecina, ka Jūsu biznesa ideja patiešām ir ieinteresējusi investorus, un jāziņo par sēklas stadijas investīciju piesaisti un par citiem pasākumiem sava biznesa idejas attīstībā.

 

Šī uzturēšanās atļaujas veida ietvaros Jūs nevarēsiet strādāt algotu darbu vai veikt pašnodarbināto komercdarbību, izņemot uzņēmumā, kas attīsta Jūsu biznesa ideju. Latviešu valodas zināšanas nepieciešamas tikai tad, ja savas biznesa idejas attīstības ietvaros nepieciešams sazināties ar patērētājiem, kas dzīvo Latvijā. Vairumā gadījumu ārvalsts pilsoņi Latvijā attīsta biznesa idejas, kurām nav nepieciešamas latviešu valodas zināšanas.

 

Uzturēšanās atļauju izsniedz uz laiku līdz trim gadiem un pēc termiņa beigām Jūs varēsiet pieteikties uzturēšanās atļaujai kā uzņēmuma vadītājs, augsti kvalificēts speciālists vai darbinieks.

 

Uzturēšanās atļauja ārvalsts komersanta pārstāvniecības pārstāvim

 

Jums ir tiesības pretendēt uz termiņuzturēšanās atļauju, ja Jūsu ārvalstu darba devējs nosūtīja Jūs kā savu pārstāvi uz Latviju, un, ja Jūsu ārvalsts darba devējs veic saimniecisko darbību savā valstī ne mazāk kā piecus gadus, tā gada apgrozījums ir vismaz 10 miljoni eiro un tā darbinieku skaits ir vismaz 50 cilvēki. Latviešu valodas zināšanas nepieciešamas tikai tad, ja Jums kā ārvalsts komersanta pārstāvniecības pārstāvim nepieciešams sazināties ar patērētājiem, kas dzīvo Latvijā.

 

Uzturēšanās atļauju izsniedz uz laiku līdz diviem gadiem, pēc kā Jūs nevarēsiet pretendēt uz uzturēšanās atļauju uz tā paša pamata divus turpmākos gadus.

 

Uzturēšanās atļauja ģimenes locekļiem

 

Tiesības pretendēt uz termiņuzturēšanās atļauju ar tiesībām strādāt pēc saviem ieskatiem ir arī Latvijas pilsoņa, pastāvīgā iedzīvotāja, vai personas, kas saņēmusi termiņuzturēšanās atļauju, ģimenes locekļiem.

 

Uzturēšanās atļauja uz citiem pamatiem

 

Jūs un Jūsu ģimenes locekļi varat pieteikties termiņuzturēšanās atļaujai arī šādos ne tik izplatītos gadījumos:

 • Jūs darbojaties kā ārvalsts aviosabiedrības pārstāvis,

 • Jūs esat radinieks personai, kura pastāvīgi dzīvo Latvijā,

 • Jūs plānojat veikt komercdarbību Latvijā kā individuālais komersants vai pašnodarbinātais,

 • Jūs esat norīkots strādāt Latvijā kā speciālists vai praktikants saistīto uzņēmumu grupā,

 • Jums jādzīvo Latvijā zinātniskā sadarbības līguma ietvaros,

 • -ūs plānojat studēt Latvijā,

 • Jums jāārstējas Latvijā,

 • Jūs vēlaties saņemt patvērumu Latvijā,

 • Jūs plānojat iet klosterī,

 • Jūsu uzturēšanās Latvijā ir saistīta ar reliģisko darbību veikšanu,

 • Jūsu uzturēšanās Latvijā ir saistīta ar aizbildnību vai aizgādnību,

 • Jūsu uzturēšanās Latvijā ir saistīta ar studentu apmaiņas programmu,

 • Jums jāatrodas Latvijā saistībā ar laulības šķiršanas procesu un bērna dzīvesvietas noteikšanu,

 • Jūsu uzturēšanās Latvijā nepieciešama kriminālprocesa pabeigšanai,

 • Jūs esat citas Eiropas Savienības valsts pastāvīgais iedzīvotājs un vēlaties dzīvot Latvijā,

 • Jūs esat sasniedzis pensijas vecumu un, lai apmeklētu Latviju, Jums nav nepieciešama vīza,

 • Jums ir piešķirts bezvalstnieka statuss,

 • Jūs esat ieguvis maģistra vai doktora grādu, vai pabeidzis pētniecības projektu Latvijā.

Kā mēs varam palīdzēt

 

Mēs konsultējam, sagatavojam un noformējam dokumentus, lai Jūsu pārcelšanās uz Latviju notiktu bez lieka uztraukuma. Imigrācija ir saistīta ne tikai ar uzturēšanās tiesību iegūšanu, bet arī ar labvēlīgu apstākļu radīšanu uzņēmējdarbībai un ikdienas dzīvei – mēs to saprotam un esam gatavi sniegt palīdzību, tostarp komerc, administratīvo un civiltiesību jautājumos.

 

Vairāk nekā 10 gadu ilgajā prakses laikā migrācijas jomā esam realizējuši:

2

lielu uzņēmumu relokācijas ar darbinieku skaitu virs 100 cilvēkiem

10+

investīciju projekti ar uzturēšanās atļauju saņemšanu

20+

​mazo uzņēmumu relokācijas

30+

nekustamajā īpašumā darījumi ar uzturēšanās atļauju saņemšanu

10+

projekti biznesa izveidošanai ar darbinieku relokāciju

300+

noformētas uzturēšanās atļaujas un ilgtermiņa vīzas

Jums ir jautājumi vai vēlaties lūgt palīdzību?

Sazinieties ar mūsu imigrācijas speciālistiem:

bottom of page